Міський методичний кабінет УО Бахмутської міської ОТГ

 

-

Міський методичний кабінет

Управління освіти Бахмутської міської ради

Адреса:  84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.42

Телефон:(06274)41544

E-mail: [email protected]

 

       Міський методичний кабінет Управління освіти Бахмутської міської ради відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту".

     У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти.

 

 

Пріоритетні напрямки діяльності міського методичного кабінету:
 1. Формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості, самореалізації особистості й розвитку її творчого потенціалу в умовах реалізації  концепції «Нова українська школа».
 2. Удосконалення особистісно-орієнтовної системи неперервної освіти з метою надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності, оволодіння новими педагогічними технологіями, в тому числі комп'ютерними, через участь у різних формах курсової перепідготовки.
 3. Здійснення науково-методичного супроводу педагогічних та керівних  працівників з метою покращення якості навчально-виховного процесу, організації науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності в навчальних закладах міста, залучення до дослідно-експериментальної та проектної діяльності  в умовах модернізації загальної середньої освіти.
 4. Удосконалення системи змістового, організаційно-інформаційного супроводу процесу впровадження Базового компоненту дошкільної освіти,  Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.
 5. Підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту сучасного уроку, форм і методів навчання та виховання, упровадження компетентнісного підходу в контексті нових методологічних підходів.
 6. Методичний супровід   молодих спеціалістів з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 7. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду педпрацівників та навчальних закладів з питань запровадження інновацій у навчальних закладах, сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання.
 8. Проведення моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, результативності їх участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, результативності методичної роботи з метою отримання об’єктивної інформації про розвиток освіти в місті.
 9. Спрямування навчально-виховного процесу на розвиток особистості дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні підростаючого покоління в умовах децентралізації.
 10. Методичний супровід впровадження дистанційної освіти та створення електронного навчального контенту.
 11. Методичний супровід створення корекційно-розвивального та соціального середовища для стимулювання емоційного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб; розвиток інклюзивної освіти.
 12. Методичне забезпечення реалізації Плану заходів Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді в закладах освіти та Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області.
 13. Здійснення комплексу заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.
 14. Розширення системи партнерських зв’язків з освітніми закладами інших областей, ближнього та дальнього зарубіжжя.
 15. Організація співпраці з Донецьким облІППО, вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації педкадрів.
 16. Висвітлення роботи ММК та навчальних закладів у засобах масової інформації, на веб-сайтах Управління освіти і методичного кабінету.